top of page

TERMÉKVISSZAKÜLDÉS ÉS REKLAMÁCIÓ

Szolgáltatás esetén a visszahivás kizárólag a javítás megkezdéséig lehetséges! A javítás megkezdése esetén a szerzödés visszahívása a vonatkozó törvények szerint nem lehetséges!

SZERETNÉL VISSZAKÜLDENI EGY TERMÉKET? NEM PROBLÉMA! 

 

A következő információk minden termékre érvényesek:

- A küldemény átvétele után 14 naptári napon belül saját költségen visszaküldheted a terméket vagy termékeket a kitöltött visszaküldési nyomtatvánnyal együtt címünkre a Reflektorklinika - Projektautó Bt., 3508. Miskolc, Gátör u. 50.

- A termékeknek sértetlen (nem beszerelt) állapotban kell visszaérkezniük.

- A termékeket megfelelő állapotú, eredeti csomagolásukkal együtt kell visszaküldeni, mindezt egy megfelelően lezárt dobozban elhelyezve. A visszárut gondosan csomagold be, hogy a termék semmikép ne sérüljön meg a visszaküldés során. Ha a termék megsérül a visszaszállítás során, azért mi felelösséget nem tudunk vállalni!

- A visszárut a felvételt követő 8 munkanapon belül dolgozza fel raktárunk. Ha megrendelésed utánvéttel fizetted akkor kérjük adj meg nekünk egy bankszámlaszámot, hogy az összeget vissza tudjuk utalni neked.

 

Visszaküldési Formanyomtatvány (vásárlástól való elállás)

Címzett:

Reflektorklinika

Projektautó Kft.

Gátör u. 50

3508 Miskolc

E-mail cím: info@reflektorklinika.hu

Telefonszám: ..................

Feladó (Ügyfél)

Név /Cégnév:

Cím:

E-mail cím:

Telelfonszám:

Bankszámlaszám:

Kérjük figyelj arra, hogy jó számot adj meg. A számlaszámodnak 16 vagy 24 elemből kell állnia. A 16 számjegyű bankszámlaszámokat automatikusan kiegészítjük 8db 0-val 24 számjegyűre!

MEGRENDELÉS SZÁMA:

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

ÉRTÉK:

.........................................

      Ügyfél aláírása

REKLAMÁCIÓ

A boltban vásárolt összes termékre és szolgáltatásra érvényes, a vásárlás napjától számított 2 évig.

Az info@reflektorklinika.hu e-mail címre küld el a reklamáció okát, amennyiben van rá lehetőséged és látható a reklamáció oka, úgy kérjük készíts fényképet róla.

A reklamációt haladéktalanul feldolgozzuk, legkésőbb a termék első kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül.

Amennyiben a reklamációd jogosnak bizonyul, a garanciára vonatkozó törvények és rendeletek alapján, a reklamációs követelésnek eleget teszünk.​

 

ODR platform

Vásárlóként a vásárolt áruval kapcsolatban fellépö kártérítési igényt és vitás ügyet jogodban áll bíróságon kívül, az interaktív ODR (Online Dispute Resolution) alternatív vitarendezési platformján keresztül intézni, az Európai Parlament és Tanács online fogyasztóvédelmi előírásainak megfelelően a  Nr 524/2013 2015.05.21-én kelt rendelete és 2009/WE direktívája alapján.

Az ODR platform interaktív eszköz, melyet az Európai Uniós vásárlók használhatnak vitás ügyük rendezésére. A platform linkje:  ec.europa.eu/consumers/odr

A vitás ügyek rendezésére szolgáló platform használata nem kötelező.

Elérhetőségünk, melyben közvetlenül fel tudod venni velünk a kapcsolatot a következő: info@reflektorklinika.hu

 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI TÁJÉKOZTATÓ

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI TÁJÉKOZTATÓ (A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET 1. MELLÉKLETE SZERINT)

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

14 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult vagy 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a megrendelés kézhezvételének napjától kezdve számított 14 naptári nap.

Ha elállási/felmondási jogoddall élni kívánsz, elállási/felmondási szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatodat köteles vagy eljuttatni a visszaküldött termékkel egy csomagban, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: info@reflektorklinika.hu, Reflektorklinika - Projektautó Bt. 3508 Miskolc Gátör u. 50.

Ebből a célból használd az Elállási/Felmondási nyilatkozatot.  Határidőben gyakorlod elállási/felmondási jogodat, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldöd elállási/felmondási nyilatkozatodat.

 

AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI

Ha elállsz ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatod kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük  az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, mert az általunk felkinált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választottál) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásod adod; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terhel.

 

FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI TÁJÉKOZTATÓ KAPCSÁN:

Attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyet te vagy a te általad megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy nem igazoltad, hogy azt visszaküldted: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Köteles vagy számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatodnak közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldöd a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét te viseled.

Kizárólag akkor vagy felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

2. MELLÉKLET A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELETHEZ

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltsd ki és küld el hozzánk)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: 

Kelt

 

3. MELLÉKLET A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELETHEZ

 A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági jogoddal?

A megrendelés hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetnek meg a kellékszavatossági igényed alapján?

Választásod szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

Kérhestz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz.

Választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban neked kell viselned, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesíthetd kellékszavatossági igényed?

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmedet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted.

Kivel szemben érvényesíthetsz kellékszavatossági igényt?

A vállalkozással szemben érvényesíthetsz kellékszavatossági igényt.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogaid érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Reflektorklinika vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már te vagy köteles bizonyítani, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhetsz a termékszavatossági jogoddal?

Ingó dolog (termék) hibája esetén - választásod szerint - az 1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthetsz.

Milyen jogok illetnek meg termékszavatossági igényed alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheted termékszavatossági igényed?

Termékszavatossági igényt a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül lehet érvényesíteni. E határidő elteltével e jogosultság elveszlik.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheted termékszavatossági igényed?

Termékszavatossági igényed kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén neked kell bizonyítani.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmedet arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetö. Termékszavatossági igényed eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényed a gyártóval szemben érvényesíthetö.

 

3. JÓTÁLLÁS

Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági jogoddal?

Hibás teljesítés esetén a szerződés alapján a Reflektorklinika jótállásra köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmedet arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetö, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletnek.

Európai fogyasztói központ: 

Garanciális jogok

http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/garancialis-jogok.html

ELÁLLÁSI JOG TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZATMINTA

A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET KAPCSÁN KÉSZÜLT TÁJÉKOZTATÓK ÉS NYILATKOZATMINTA

·         A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

o    kelekszavatossag_jotallas_termszav.doc

o    kellekszavarossag_termszav_jotallas_mintatajekoztato.odt

·         ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI MINTATÁJÉKOZTATÓ

o    elallasi_felmondasi_mintatajekoztato.doc

o    elallasi_felmondasi_mintatajekoztato.odt

·         ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

o    elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc

o    elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.odt

PANASZ BENYÚJTÁSA, ELJÁRÁS INDÍTÁSA

FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ A PANASZOK BENYÚJTÁSÁRÓL, ALAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

·         tajekoztato_panaszbenyujtashoz_20150226.doc

·         tajekoztato_panaszbenyujtashoz_20150226.pdf

AZ ELJÁRÁSI MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SEGÍTSÉGET NYÚJTÓ ŰRLAPOT ELÉRHETI INNEN A KÖVETKEZŐ FORMÁTUMOKBAN:

·         ŰRLAP (DOC)

·         ŰRLAP (PDF) 

bottom of page