top of page

REKLAMÁCIÓ

A társaságunknál vásárolt összes termékre és szolgáltatásra 2 év garanciát vállalunk. 

Az info@reflektorklinka.hu e-mail címre küld el a reklamáció okát, amennyiben van rá lehetőséged és látható a reklamáció oka, úgy kérjük készíts fényképet róla.

A reklamációt haladéktalanul legkésöbb 3 munkanapon belül feldolgozzuk. Látható hibát legkésőbb a termék első kézhezvételétől számított 1 munkanapon, minden egyéb esetben 3 munkanapon belül kérjük írásban jelezni. Beázással, tömítettséggel kapcsolatos hibát az első beazást követően haladéktalanul, 24 órán belül, fényképekkel dokumentálva kérjük bejelenteni, ügyfélszolgálatunk visszajelzése után 3 munkanapon belül a hibás lámpát visszaküldeni. Ezek elmulasztása garancivesztést eredményez. 

Amennyiben a reklamációd jogosnak bizonyul, a garanciára vonatkozó törvények és rendeletek alapján, a reklamációs követelésnek eleget teszünk.​

Felhívjuk a figyelmet, hogy panasz esetén a postaköltséget kizárólag a termék visszaküldése és vizsgálata után tudjuk megtéríteni, amennyiben valóban garanciális javításról van szó. 

!!!Csak társaságunk jogosult bármilyen garanciális javításra, amennyiben írásbeli hozzájárulásunk nélkül javítják az általunk felújított lámpát, az azonnali garanciavesztést eredményez.!!!

!FUTÁRT NEM ÁLL MÓDUNKBAN KÜLDENI! UTÁNVÉTES CSOMAGOT NEM VESZÜNK ÁT!

Ki- és beszerelés költséget nem áll módunkban megteríteni, amennyiben nem társaságunk végezte a javítást!

A garanciát adó adatai:

Projektautó Kft.

3508. Miskolc, Gátör u. 50

info@reflektorklinka.hu
www.reflektorklinkahu
Tel.: +36705827589

ODR platform

Vásárlóként a vásárolt áruval kapcsolatban fellépö kártérítési igényt és vitás ügyet jogodban áll bíróságon kívül, az interaktív ODR (Online Dispute Resolution) alternatív vitarendezési platformján keresztül intézni, az Európai Parlament és Tanács online fogyasztóvédelmi előírásainak megfelelően a  Nr 524/2013 2015.05.21-én kelt rendelete és 2009/WE direktívája alapján.

Az ODR platform interaktív eszköz, melyet az Európai Uniós vásárlók használhatnak vitás ügyük rendezésére. A platform linkje:  ec.europa.eu/consumers/odr

A vitás ügyek rendezésére szolgáló platform használata nem kötelező.

Elérhetőségünk, melyben közvetlenül fel tudod venni velünk a kapcsolatot a következő: info@reflektorklinka.hu

!HOZOTT ANYAG ESETÉN A JAVÍTÁST KIZÁRÓLAG GARANCIA NÉLKÜL TUDJUK ELVÉGEZNI!

MELLÉKLET A 45/2014. (II. 26.) KORM. REA KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági jogoddal?

A megrendelés hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetnek meg a kellékszavatossági igényed alapján?

Választásod szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

Kérhestz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz.

Választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban neked kell viselned, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesíthetd kellékszavatossági igényed?

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmedet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted.

Kivel szemben érvényesíthetsz kellékszavatossági igényt?

A vállalkozással szemben érvényesíthetsz kellékszavatossági igényt.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogaid érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Reflektorklinika vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már te vagy köteles bizonyítani, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhetsz a termékszavatossági jogoddal?

Ingó dolog (termék) hibája esetén - választásod szerint - az 1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthetsz.

Milyen jogok illetnek meg termékszavatossági igényed alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheted termékszavatossági igényed?

Termékszavatossági igényt a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül lehet érvényesíteni. E határidő elteltével e jogosultság elveszlik.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheted termékszavatossági igényed?

Termékszavatossági igényed kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén neked kell bizonyítani.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmedet arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetö. Termékszavatossági igényed eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényed a gyártóval szemben érvényesíthetö.

 

3. JÓTÁLLÁS

Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági jogoddal?

Hibás teljesítés esetén a szerződés alapján a Reflektorklinika jótállásra köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmedet arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetö, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletnek.

Európai fogyasztói központ: 

Garanciális jogok

http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/garancialis-jogok.html

ELÁLLÁSI JOG TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZATMINTA

A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET KAPCSÁN KÉSZÜLT TÁJÉKOZTATÓK ÉS NYILATKOZATMINTA

·         A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

o    kelekszavatossag_jotallas_termszav.doc

o    kellekszavarossag_termszav_jotallas_mintatajekoztato.odt

·         ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI MINTATÁJÉKOZTATÓ

o    elallasi_felmondasi_mintatajekoztato.doc

o    elallasi_felmondasi_mintatajekoztato.odt

·         ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

o    elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc

o    elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.odt

PANASZ BENYÚJTÁSA, ELJÁRÁS INDÍTÁSA

FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ A PANASZOK BENYÚJTÁSÁRÓL, ALAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

·         tajekoztato_panaszbenyujtashoz_20150226.doc

·         tajekoztato_panaszbenyujtashoz_20150226.pdf

AZ ELJÁRÁSI MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SEGÍTSÉGET NYÚJTÓ ŰRLAPOT ELÉRHETI INNEN A KÖVETKEZŐ FORMÁTUMOKBAN:

·         ŰRLAP (DOC)

·         ŰRLAP (PDF) 

bottom of page